STATUTE

Statute of the Association of American Studies from Romania- ASAR

I. Dispozitii generale

Art.1

1. Denumirea asociatiei este Asociatia de Studii Americane din Romania (ASAR).
2. Asociatia este organizata si functioneaza ca persoana juridica in conformitate cu legislatia Romaniei si cu prevederile Statutului de fata.
3. Sediul central al asociatiei este in Bucuresti, Romania.

II. Scopul si obiectul de activitate

Art.2
1. Asociatia de Studii Americane din Romania este o asociatie non-profit, cu caracter interdisciplinar, educational si stiintific.
2. Scopul Asociatiei este promovarea studiului culturii si societatii nord-americane precum si a studiului Americii in general, prin cercetare, elaborarea si publicarea de lucrari cat si prin activitati stiintifice, didactice si educative.

Art. 3

Pentru realizarea prevederilor art. 2 alin. 2, obiectivele asociatiei sunt:

1. Sa promoveze studiul, educatia si cercetarea stiintifica in domeniul studiilor americane in institutiile de invatamant si cultura din Romania.
2. Sa sprijine intercomunicarea, contactele, schimburile si relatiile dintre specialistii americani si romani, precum si sa incurajeze proiectele de colaborare reciproc avantajoase.
3. Sa asigure centralizarea informatiilor despre studiile americane si activitatile din domeniu desfasurate in institutiile de invatamant si cultura si in institutele de cercetare din Romania.
4. Sa optimizeze utilizarea resurselor existente si sa dezvolte mijloacele disponibile pentru cercetarea stiintifica prin extinderea bibliotecii si a altor surse de informatii.
5. Sa constituie si sa administreze  o biblioteca de studii americane pentru uzul membrior asociatiei si al altor specialisti
6. Sa audieze si sa dezbata comunicari stiintifice, precum si sa contribuie la dezvoltarea competentei in domeniul studiilor americane inter-regionale, interdisciplinare  si specializate.
7. Sa asigure circulatia si schimbul de informatii stiintifice si de rezultate ale cercetarilor prin conferinte si seminarii periodice.
8. Sa publice periodic un Buletin informativ, iar ocazional, lucrari de referinta in domeniu precum si lucrarile conferintelor de studii americane.
9. Sa stabileasca legaturi, parteneriate si acorduri cu alte asociatii si fundatii avand obiective similare.

III. Organele de conducere si control

Art.4 Organele de conducere si control ale asociatiei sunt:

a) Adunarea generala
b) Biroul executiv
c) Comisia de cenzori

Art. 5

1. Adunarea generala este organul suprem de conducere al asociatiei si este alcatuita din toti membrii ASAR.
2. Adunarea generala se convoaca odata la doi ani, de catre presedintele asociatiei si va avea loc, de regula, odata cu desfasurarea Conferintei Nationale ( stiintifice) a asociatiei.
3. Adunarea generala se considera legal constituita, daca la ea participa cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor ASAR. Membri pot fi considerati prezenti si prin reprezentanti. Odata cu convocarea membrilor asociatiei, facuta cu cel putin treizeci de zile inainte de desfasurarea adunarii, se va comunica acestora ordinea de zi.
4. Daca adunarea se amana din lipsa cvorumului, hotararile adunarii, inclusiv alegerea presedintelui si a biroului executiv, sunt legal adoptate cu voturile a jumatate plus unu din voturile exprimate online.
5. Adunarea generala hotaraste asupra principalelor probleme ale asociatiei. Ea alege si revoca presedintele asociatiei, membrii biroului executiv si comisia de cenzori. Adunarea asculta rapoarte sau informari ale presedintelui, ale membrilor biroului executiv si ale comisiei de cenzori si, dupa caz, face recomandari sau adopta masurile ce se impun. Adunarea generala hotaraste asupra dizolvarii asociatiei cu votul a cel putin doua treimi din membrii sai si asupra schimbarii denumirii, cu votul a cel putin o treime din membrii sai.
6.La solicitarea cel putin a unei treimi din membrii asociatiei se poate convoca si desfasura o adunare generala extraordinara.

Art.6

1. Biroul executiv este organul care exercita atributiile de conducere ale asociatiei intre adunarile generale si aduce la indeplinire hotararile luate de aceasta.
2. Biroul executiv este alcatuit din presedinte, care este totodata si presedintele asociatiei, un vice-presedinte, un secretar si un trezorier. Biroul executiv este ales de catre adunarea generala pe o perioada de patru ani si pentru cel mult doua mandate consecutive, pentru aceeasi functie.
Alegerile se fac pe baza de candidatura pentru functia de presedinte; presedintele propune componenta biroului executiv format din vice-presedinte, trezorier si secretar.
3. Biroul reprezinta asociatia, prin presedinte sau, dupa caz, printr-un alt membru anume desemnat, in toate actele sale juridice, In raporturile cu autoritatile publice, cu alte asociatii sau persoane juridice de drept public sau privat. Hotararile biroului se iau cu majoritate simpla.
4. Biroul se intruneste periodic, in raport de problemele ce urmeaza a fi solutionate, dar nu mai putin de o data la trei luni. Sedintele biroului sunt conduse de presedinte, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla, cvorumul fiind reprezentat de patru membri.
5. Biroul hotaraste In legatura cu cererile de infiintare a unor filiale, aproba primirile de noi membri, organizeaza manifestarile stiintifice pe plan national, hotaraste si ia masuri privind activitatea publicistica a asociatiei, aproba si organizeaza schimburile cu asociatii similare din strainatate, inclusiv afilierea ASAR la asociatii internationale, dezbate si ia hotarari In problemele financiare curente si numeste redactorul-sef al publicatiei asociatiei. Biroul poate invita la sedintele sale si alte persoane in raport de problemele dezbatute.
6. Presedintele detine principala functie executiva din asociatie si reprezinta asociatia in raporturile juridice, stiintifice si culturale cu autoritatile publice cat si cu persoanele juridice de drept public si privat, precum si in raporturile asociatiei pe plan international.
• In caz de absenta, presedintele il poate delega sa exercite atributiile sale pe vicepresedinte sau pe un alt membru al biroului.
7. Vice-presedintele il asista pe presedinte in exercitarea atributiilor acestuia sau il inlocuieste pe acesta in caz de absenta, potrivit punctului 6 pgf 2.
8. Secretarul asigura activitatea curenta a biroului executiv, aduce la indeplinire hotararile acestuia, intocmeste documentele asociatiei, organizeaza evidenta membrilor acesteia, organizeaza principalele actiuni ale asociatiei cum sunt desfasurarea adunarii generale, conferinta nationala precum si alte activitati asemanatoare.
9. Trezorierul primeste cotizatiile de la membrii asociatiei, este gestionarul fondurilor asociatiei si al contului bancar, face propuneri privind bugetul anual al asociatiei, intocmeste documentele financiar-contabile ale asociatiei si prezinta anual rapoarte asupra situatiei financiare a asociatiei.
10. Biroul stabileste pentru membrii sai care nu au atributiile prevazute la punctele 7, 8 si 9, competente specifice in raport de programele concrete ale asociatiei.

Art. 7

Comisia de cenzori este organul de control financiar al Asociatiei si se organizeaza si functioneaza potrivit Legii 21/1924.

IV.Membrii asociatiei

Art. 8

1. Pot fi membri cu drepturi depline in ASAR toate persoanele fizice care au preocupari in domeniu sau care contribuie la dezvoltarea studiilor americane in Romania. Cererile sunt examinate si aprobate de biroul executiv al ASAR. Aceeptarea ca membru atrage asumarea obligatiei de a achita cotizatia anuala.
2. Asociatia poate conferi calitatea de membru de onoare unor persoane cu merite deosebite in promovarea scopurilor si obiectivelor sale. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre adunarea general a la propunerea biroului executiv, cu votul a cel putin trei patrimi din membrii asociatiei care sunt prezenti si care voteaza in adunarea generala.
3. Membrii asociatiei au drepturi depline de a alege si de a fi alesi, de a-si exprima optiunile si de a participa in mod egal la luarea deciziilor asociatiei. Ei sunt indreptatiti deopotriva sa fie informati in mod curent despre activitatea asociatiei si au dreptul sa primeasca publicatiile de specialitate si documentatia de care dispune asociatia.

V. Filiale locale si regionale

Art. 9

 

1. La cerere, se poate aproba infiintarea unor filiale locale sau regionale cu un numar de cel putin 15 membri ASAR. Hotararea Biroului Exeeutiv al ASAR, care aproba aceasta cerere, este supusa confirrnarii Adunarii Generale. Filialele constituite isi aleg un birou alcatuit din trei persoane: presedinte, secretar si trezorier.
2. Biroul filialei conduce activitatea acesteia intre adunarile generale, care se desfasoara anual. Fiecare filiala isi poate adopta propriul statut, ale carui prevederi trebuie sa fie in concordanta cu principiile si normele statutului ASAR.
3. Biroul filialei primeste si inainteaza spre arobarea Biroului Executiv al ASAR cererile de inscriere in asociatie si gestioneaza fondurile banesti ale filialei.

VI. Patrimoniul asociatiei

Art. 10

 

1. Patrimoniul asociatiei este constituit din cotizatiile membrilor sai, venituri din publicatii, donatii si sponsorizari, precum si din alte venituri ocazionale.
2. Cotizatiile anuale sunt stabilite de adunarea generala si sunt incasate si gestionate de catre trezorierul asociatiei. O cota de 30% din cotizatiile filialelor se varsa la fondul central al asociatiei in vederea finantarii activitatilor prevazute prin statut.
3. Biroul executiv va aloca o parte din fondurile centralizate pentru publicatiile periodice ale asociatiei.
4. Fondul social initial este de 200 lei.

VII.Dispozitii finale

Art. 11

Prezentul statut a fost adoptat pe data de 5 iunie 1999 In adunarea generala a Asociatiei de Studii
Americane din Romania si amend at pe data de 02 iunie 2016

Art. 12

1. Modificarea statutului se poate face numai de catre adunarea generala la propunerea biroului executiv sau a unui numar de 20 de membrii ai asociatiei si se aproba cu votul a cel putin 2/3 din membrii prezenti la adunarea generala.
2. Asociatia poate fi desfiintata numai printr-o hotarare a adunarii generale, cu o majoritate de 2/3 din nurnarul total al membrilor sai, in conformitate cu prevederile pertinente din Legea 2111924.
3. Asociatia poseda antet si stampila proprie.
4. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile Legii 2111924.